Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Sarawak, Malaysia to Sarawak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Lanang Express 06:00:00 22:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 5.00
Bintang Jaya Express 00:15:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 7.00
Borneo Bus 02:30:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 8.00
EVA Express 00:30:00 23:45:00 01h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Freesia Express 00:30:00 23:30:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Sungei Merah Express 01:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Sarawak, Malaysia to Sarawak, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
39362
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.