Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Latest Deals

ຮັບປີ້ລົດໂດຍສານ/ປີ້ເຮື່ອ/ປີ້ລົດໄຟ/ປີ້ຍົນຟີຣ

ຮັບປີ້ລົດໂດຍສານ/ປີ້ເຮື່ອ/ປີ້ລົດໄຟ/ປີ້ຍົນຟີຣ ທີ່ easybook.com

July 01, 2020

Sorry, this promotion has expired.

  • ຊື້ຮຸ້ນອິຊີ້ບຸກ (EBO) ເພື່ອຮັບປີ້ໂດຍສານຟີຣ!
  • ຮັບປະກັນການໂຕສອງເທົ່າຕົວຕໍ່ປີແນ່ນອນ.
  • ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ສຳລັບລະຫັດສ່ວນຫຼຸດຂອງປີ້ໂດຍສານ.
ຕົວຢ່າງ
ຊື້ 880 ຮຸ້ນ, ຮັບໄປເລີຍປີ້ໂດຍສານຟີຣມູນຄ່າ USD4.95
ຊື້ 5300 ຮຸ້ນ, ຮັບໄປເລີຍປີ້ໂດຍສານຟີຣມູນຄ່າ USD59.90
ຊື້ 17,800 ຮຸ້ນ, ຮັບໄປເລີຍປີ້ໂດຍສານຟີຣມູນຄ່າ USD359.82

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.