Loading...

ລາງວັນນຳໂຊກ 2000ກີບ

ໂອກາດລຸ້ນຮັບປີ້ໂດຍສານຟີຣ ພຽງ 2000ກີບ!

ຄົ້ນຫາການເດີນທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
(ສະເພາະປີ້ລົດ ແລະ ປີ້ເຮືອເທົ່ານັ້ນ)
ເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລ້ວໄປທີ່ໜ້າຊຳລະເງີນ.
ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ໝາຍຕີໃສ່ເຄື່ອງໝາຍເພື່ອເຂົ້າຮວມລຸ້ນລາງວັນນຳໂຊກ 2000ກີບ ແລ້ວ ກ່ອນຊຳລະ.
ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸກອາທິດ. ຄຼີກ ທີ່ນີ້ ເພື່ອເບີ່ງລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ.
  1. ຜູ້ຊະນະລາງວັນຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ອີກຜ່ານທາງອີເມວສ່ວນຕົວໃນທຸກວັນສຸກຂອງອາທິດ.
  2. ຈຳນວນປີ້ໂດຍສານຟີຣທັງໝົດຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າບັນຊີກະເປົ໋າ Easybook Wallet ຂອງຜູ້ຊະນະລາງວັນເຊັນ ‘Main Cash’.
  3. ນຳໃຊ້ຈຳນວນທັງໝົດເພື່ອຊົດເຊີຍການຊື້ປີ້ໂດຍສານຄັ້ງຕໍ່ໄປ!
  4. ກີບ
  5. ຜູ້ທີສະໝັກເຂົ້າລຸ້ນຮັບລາງວັນນຳໂຊກທ້າຍອາທິດ 2000ກີບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈະໄດ້ຄ່າສະໝັກຄືນດ້ວຍຄະແນນສະສົມ easiPoints 1200ຄະແນນເຂົ້າບັນຊີອີຊີ້ບຸກຂອງທ່ານ.
  6. ໃນກໍລະນີທີ່ຍົກເລີກການຈອງ ຫຼື ຍົກເລີກການເດີນທາງ, ຈຳນວນເງີນ 2000ກີບ ກີບທີຈ່າຍໄປແລ້ວບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນໄດ້ ແຕ່ຄະແນນສະສົມ easipoint 1,200 ຄະແນນຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນບັນຊີສະມາຊັກຂອງທ່ານ
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.