Loading...

Latest News

ເດີນທາງກັບລົດໂດຍສານຂອງສະຖານີໄຊຜາສຸກ

ເດີນທາງກັບລົດໂດຍສານຂອງສະຖານີໄຊຜາສຸກ

July 13, 2020

ຂ່າວດີ ສະຖານີລົດໂດຍສານໄຊຜາສຸກ ຍີນດີສະເໜີການບໍລິການລົດໂດຍສານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະທີ່ easybook.com. ສະຖານີກ້າຮັບປະກັນການບໍລິການການເດີນທາງທີປອດໄພທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານເດີນທາງສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ຢ່າງສະຫວັດດີ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ການຊື້-ຈອງປີ້ໂດຍສານໄດ້ແບບອອນລາຍທີ່ easybook.com ໃນລາຄາທີ່ບໍ່ແພງເກີນໄປ! 

ສະຖານີໄຊຜາສຸກບໍລິການລົດໂດຍສານຍີນດີນຳສະເໜີຖ້ຽວລົດໂດຍສານລະຫວ່າງຊຽງຂວາງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ-ຫຼວງພະບາງລົງໃນເວັບໄຊ ແລະ ແອັບຊອງ Easybook.com ໃຫ້ທ່ານສາມາດຈອງ/ຊື້ຜ່ານຊອງທາງອອນລາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳດປັນໄປຕໍ່ແຖວຊື້ຢູ່ຄີວອີກ. ປະຢັດກວ່າ ແລະ ໄດ້ມີສິດຮັບປີ້ໂດຍສານ ແລະ ເລືອກທີ່ນັ່ງຂອງລົດໄຊຜາສຸກກ່ອນຄົນອື່ນ. ໄປທີ Easybook.com ແລ້ວ ຈອງປິ້ລົດໂດຍສານຂອງສະຖານີໄຊຜາສຸກໄດ້ເລີຍ! ບໍ່ຄວນພາບ.

Book Now

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.