Loading...

Latest News

🏝

🏝 Summer Trips to Beautiful Islands in Malaysia 🏖

May 13, 2022

🏝 Summer Trips to Beautiful Islands in Malaysia 🏖

Let's have a beach vacation with friends and family by booking bus and ferry tickets now! Have a relaxing and chill trip to the beautiful islands in Malaysia now before the monsoon season. Ferry tickets are available now!

Complete your journey with us by booking bus and ferry tickets now!

🛥Ferry tickets: 

Redang Island <->  Merang Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/redangisland-to-merangjetty 

Perhentian Island <-> Kuala Besut Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/perhentianislandjetty-to-kualabesutjetty

Tioman Island <-> Mersing Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/pulautioman-to-mersingjetty 

Pangkor Island <->Lumut Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/pangkorjetty-to-lumutjetty 

Kapas Island <-> Marang Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/kapasisland-to-jetimarang 

Book Now

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.