Loading...
Golden Mile Express Bus Terminal, Singapore, Singapore
Malacca (Khách sạn Holiday Inn), Malacca, Malaysia
04 April 2020, Sat
Malacca (Khách sạn Holiday Inn), Malacca, Malaysia
Golden Mile Express Bus Terminal, Singapore, Singapore
05 April 2020, Sun
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.