Loading...
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia
Khách sạn First World, Cao Nguyên Genting, Malaysia
11 December 2019, Wed
Khách sạn First World, Cao Nguyên Genting, Malaysia
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia
12 December 2019, Thu
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.