Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest Deals

Earn 50 STAR$ for every $1 spent on bus/train/ferry bookings!

Earn 50 STAR$ for every $1 spent on bus/train/ferry bookings!

August 3rd, 2018

Sorry, this promotion has expired.

CapitaStar is the Multi-store, Multi-mall Cardless Rewards Programme by CapitaLand.

Use your STAR$® to redeem for:

Please click on "More Details" to find out how to earn points from your bus/train/ferry bookings.

More Details
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.