Loading...

Latest News

Get

Get USD 3 for both you & your friends now

January 25, 2022

1. Share with Your Friends

Share the referral link to your contacts.

*Only new unique users to Easybook can qualify for account registration with the referral link.

2. Receive USD 3Referral reward per referee

Both You and your friend(s) will receive USD 3 referral reward*, to be credited as ‘Reward Cash’ in Easybook Wallet upon successful registration.

*refer to T&C for details

3. 6%Referral Commission

Earn up to6% referral commission from purchases done by your referees, to be credited as ‘Main Cash’ in Easybook Wallet.


Join Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.