Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Latest News

Travel

Travel with Xayphasook Transportation Sole Bus Service

July 13, 2020

Great news! Xayphasook Transportation Sole Bus Service is proud to serve you with their convenient bus trip exclusively at easybook.com. Xayphasook Transportation Sole Bus Service guarantees a safe as well as pleasant bus journey to your travel destinations and bus tickets can be conveniently booked online with Easybook at affordable prices! 

Xayphasook Transportation Sole Bus Service offering the routes between Xiengkhouang to Vientiane or Luang Prabang. Visit Easybook or download Easybook app now to get your bus tickets and book a trip without queuing up at the ticket counter. Save up more and enjoy great deals on bus tickets offered by Xayphasook Transportation Sole Bus Service. Head over to Easybook and take a ride with Xayphasook Transportation Sole Bus Service today! Don’t miss out!

Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.