Loading...

Latest News

📣Ridewell

📣Ridewell - Bus tickets from Genting to Singapore, one-way trip fr RM 110!

September 22, 2022

📣Ridewell - Bus tickets from Genting to Singapore, one-way trip fr RM 110!

Looking for bus tickets to Singapore from Genting? Yes, you can the affordable bus tickets from easybook.com!

A one-way ticket from Genting to Singapore from RM 110/pax only with multiple drop-off points!


Buy tickets now!


Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.