Loading...
Sunway Pyramid, Kuala Lumpur, Malaysia
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia
14 November 2019, Thu
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia
Sunway Pyramid, Kuala Lumpur, Malaysia
15 November 2019, Fri
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.