Loading...

Jaya Utama Indonesia

Jl Kalianak 75 SURABAYA 60178
Tel:
Fax:

Jaya Utama Indonesia Bus Schedule

Jepara to Jepara First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Purwogondo Select Date
Terminal Jepara to Gotri Select Date
Terminal Jepara to Ngabul Select Date
Terminal Jepara to Pecangaan Select Date
Terminal Jepara to Tahunan Select Date
Terminal Jepara to Mayong Select Date
Jepara to Kudus First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Terminal Kudus Select Date
Terminal Jepara to Jetak Select Date
Terminal Jepara to Ngembal Select Date
Terminal Jepara to Alun-Alun kudus Select Date
Jepara to Pati First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Terminal Pati Select Date
Terminal Jepara to Puri Pati Select Date
Terminal Jepara to Bareng Select Date
Terminal Jepara to Alun-Alun Select Date
Jepara to Rembang First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Kragan Select Date
Terminal Jepara to Batangan Select Date
Terminal Jepara to Terminal Rembang Select Date
Terminal Jepara to Kaliori Select Date
Terminal Jepara to Pentungan Select Date
Terminal Jepara to Rembang Taman Select Date
Terminal Jepara to Lasem Select Date
Terminal Jepara to Sluke Select Date
Terminal Jepara to Sarang Select Date
Terminal Jepara to Pandangan Select Date
Jepara to Surabaya First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Terminal Purabaya/Bungurasih Select Date
Jepara to Tuban First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Terminal Baru Select Date
Terminal Jepara to Bulu Select Date
Terminal Jepara to Terminal Lama Select Date
Terminal Jepara to Rumah Makan Rasa Utama Select Date
Terminal Jepara to Glondong Select Date
Terminal Jepara to Tambak Boyo Select Date
Jepara to Gresik First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Duduk Sampeyan Select Date
Terminal Jepara to Terminal Bunder Select Date
Jepara to Lamongan First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Pucuk Select Date
Terminal Jepara to Compreng Select Date
Terminal Jepara to Pakah Select Date
Terminal Jepara to Deket Select Date
Terminal Jepara to Stasiun Lamongan Select Date
Terminal Jepara to Terminal Lamongan Select Date
Terminal Jepara to Sukodadi Select Date
Terminal Jepara to Babat Select Date
Jepara to Lasem First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Pasar Lama Select Date
Terminal Jepara to Terminal Lasem Select Date
Jepara to Juwana First Bus Last Bus Fare
Terminal Jepara to Kota Juwana Select Date
Terminal Jepara to Alun-Alun Select Date
Surabaya to Demak First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Sayung Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Trengguli Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Alun-Alun Demak Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Gajah Select Date
Surabaya to Jepara First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Jepara Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Mayong Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Gotri Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Pecangaan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Tahunan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Purwogondo Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Ngabul Select Date
Surabaya to Kudus First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Jetak Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Alun-Alun kudus Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Kudus Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Ngembal Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Karanganyar-Demak Select Date
Surabaya to Pati First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Bareng Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Pati Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Puri Pati Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Alun-Alun Select Date
Surabaya to Rembang First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Pentungan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Lasem Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Kragan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Sarang Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Batangan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Rembang Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Kaliori Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Pandangan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Rembang Taman Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Sluke Select Date
Surabaya to Semarang First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Terboyo Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Buyaran Karang Tengah Select Date
Surabaya to Tuban First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Bulu Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Baru Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Patung Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Glondong Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Rumah Makan Rasa Utama Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Tambak Boyo Select Date
Surabaya to Gresik First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Duduk Sampeyan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Bunder Select Date
Surabaya to Lamongan First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Compreng Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Pakah Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Lamongan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Sukodadi Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Stasiun Lamongan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Deket Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Babat Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Pucuk Select Date
Surabaya to Lasem First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Lasem Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Pasar Lama Select Date
Surabaya to Juwana First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Kota Juwana Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Alun-Alun Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.