Loading...

Shah Alam

Counter 10, Terminal Seksyen 13, Shah Alam, Malaysia.
Tel: +6016 443 8627
Fax:

Jengka Liner Bus Schedule

Penang to Perak First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Penang to Pahang First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Jengka Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Temerloh Select Date
Perak to Penang First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Perak to Kedah First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Alor Setar Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Sungai Petani Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Changlun Select Date
Perak to Pahang First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Jengka Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Temerloh Select Date
Perak to Perlis First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Kangar Select Date
Johor to Johor First Bus Last Bus Fare
Segamat to Pasir Gudang Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Pasir Gudang Select Date
Pasir Gudang to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Yong Peng Select Date
Yong Peng to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Segamat to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Yong Peng to Pasir Gudang Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Segamat Select Date
Yong Peng to Segamat Select Date
Pasir Gudang to Segamat Select Date
Segamat to Yong Peng Select Date
Pasir Gudang to Yong Peng Select Date
Johor to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Bahau Select Date
Yong Peng to Bahau Select Date
Segamat to Bahau Select Date
Pasir Gudang to Bahau Select Date
Johor to Pahang First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Jengka Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Teriang (Triang) Select Date
Yong Peng to Teriang (Triang) Select Date
Yong Peng to Temerloh Select Date
Segamat to Temerloh Select Date
Pasir Gudang to Temerloh Select Date
Segamat to Teriang (Triang) Select Date
Pasir Gudang to Teriang (Triang) Select Date
Segamat to Jengka Select Date
Yong Peng to Jengka Select Date
Pasir Gudang to Jengka Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Temerloh Select Date
Selangor to Selangor First Bus Last Bus Fare
Klang Sentral to Terminal Shah Alam Select Date
Selangor to Pahang First Bus Last Bus Fare
Klang Sentral to Temerloh Select Date
Klang Sentral to Jengka Select Date
Terminal Shah Alam to Temerloh Select Date
Terminal Shah Alam to Jengka Select Date
Kedah to Perak First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Changlun to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Alor Setar to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Kedah to Pahang First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Jengka Select Date
Sungai Petani to Jengka Select Date
Changlun to Jengka Select Date
Changlun to Temerloh Select Date
Alor Setar to Temerloh Select Date
Sungai Petani to Temerloh Select Date
Negeri Sembilan to Johor First Bus Last Bus Fare
Bahau to Pasir Gudang Select Date
Bahau to Segamat Select Date
Bahau to Yong Peng Select Date
Bahau to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Negeri Sembilan to Pahang First Bus Last Bus Fare
Bahau to Jengka Select Date
Bahau to Temerloh Select Date
Bahau to Teriang (Triang) Select Date
Pahang to Penang First Bus Last Bus Fare
Temerloh to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Jengka to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Pahang to Perak First Bus Last Bus Fare
Temerloh to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Jengka to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Pahang to Johor First Bus Last Bus Fare
Temerloh to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Teriang (Triang) to Segamat Select Date
Jengka to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Teriang (Triang) to Yong Peng Select Date
Temerloh to Yong Peng Select Date
Teriang (Triang) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Jengka to Pasir Gudang Select Date
Teriang (Triang) to Pasir Gudang Select Date
Temerloh to Pasir Gudang Select Date
Temerloh to Segamat Select Date
Jengka to Segamat Select Date
Jengka to Yong Peng Select Date
Pahang to Selangor First Bus Last Bus Fare
Temerloh to Terminal Shah Alam Select Date
Jengka to Terminal Shah Alam Select Date
Temerloh to Klang Sentral Select Date
Jengka to Klang Sentral Select Date
Pahang to Kedah First Bus Last Bus Fare
Temerloh to Alor Setar Select Date
Jengka to Alor Setar Select Date
Temerloh to Sungai Petani Select Date
Jengka to Sungai Petani Select Date
Temerloh to Changlun Select Date
Jengka to Changlun Select Date
Pahang to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Teriang (Triang) to Bahau Select Date
Jengka to Bahau Select Date
Temerloh to Bahau Select Date
Pahang to Pahang First Bus Last Bus Fare
Jengka to Kuala Lipis Select Date
Temerloh to Teriang (Triang) Select Date
Temerloh to Kuantan Select Date
Jengka to Temerloh Select Date
Teriang (Triang) to Temerloh Select Date
Jengka to Teriang (Triang) Select Date
Jerantut to Kuala Lipis Select Date
Jengka to Jerantut Select Date
Temerloh to Jengka Select Date
Teriang (Triang) to Jengka Select Date
Jengka to Kuantan Select Date
Pahang to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Temerloh to Kemaman Select Date
Jengka to Kemaman Select Date
Temerloh to Jerteh (Jertih) Select Date
Jengka to Jerteh (Jertih) Select Date
Temerloh to Kuala Terengganu Select Date
Jengka to Kuala Terengganu Select Date
Temerloh to Dungun Select Date
Jengka to Dungun Select Date
Temerloh to Setiu Select Date
Jengka to Setiu Select Date
Pahang to Perlis First Bus Last Bus Fare
Temerloh to Kangar Select Date
Jengka to Kangar Select Date
Pahang to Kelantan First Bus Last Bus Fare
Jengka to Gua Musang Select Date
Jerantut to Gua Musang Select Date
Kuala Lipis to Gua Musang Select Date
Jengka to Terminal Kota Bharu Select Date
Jerantut to Terminal Kota Bharu Select Date
Kuala Lipis to Terminal Kota Bharu Select Date
Temerloh to Terminal Kota Bharu Select Date
Jengka to Kuala Krai Select Date
Jerantut to Kuala Krai Select Date
Jengka to Machang Select Date
Jerantut to Machang Select Date
Kuala Lipis to Machang Select Date
Kuala Lipis to Kuala Krai Select Date
Terengganu to Pahang First Bus Last Bus Fare
Setiu to Temerloh Select Date
Dungun to Temerloh Select Date
Kemaman to Temerloh Select Date
Kuala Terengganu to Temerloh Select Date
Jerteh (Jertih) to Temerloh Select Date
Kemaman to Kuantan Select Date
Setiu to Kuantan Select Date
Dungun to Kuantan Select Date
Kuala Terengganu to Kuantan Select Date
Setiu to Jengka Select Date
Kemaman to Jengka Select Date
Dungun to Jengka Select Date
Kuala Terengganu to Jengka Select Date
Jerteh (Jertih) to Jengka Select Date
Jerteh (Jertih) to Kuantan Select Date
Terengganu to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Setiu to Dungun Select Date
Jerteh (Jertih) to Setiu Select Date
Kuala Terengganu to Dungun Select Date
Jerteh (Jertih) to Dungun Select Date
Jerteh (Jertih) to Kuala Terengganu Select Date
Kemaman to Kuala Terengganu Select Date
Kemaman to Dungun Select Date
Setiu to Kuala Terengganu Select Date
Kuala Terengganu to Kemaman Select Date
Kemaman to Jerteh (Jertih) Select Date
Setiu to Kemaman Select Date
Jerteh (Jertih) to Kemaman Select Date
Dungun to Kemaman Select Date
Kemaman to Setiu Select Date
Terengganu to Kelantan First Bus Last Bus Fare
Kemaman to Terminal Kota Bharu Select Date
Perlis to Perak First Bus Last Bus Fare
Kangar to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Perlis to Pahang First Bus Last Bus Fare
Kangar to Temerloh Select Date
Kangar to Jengka Select Date
Kelantan to Pahang First Bus Last Bus Fare
Terminal Kota Bharu to Kuala Lipis Select Date
Terminal Kota Bharu to Kuantan Select Date
Terminal Kota Bharu to Temerloh Select Date
Machang to Jengka Select Date
Terminal Kota Bharu to Jengka Select Date
Kuala Krai to Jengka Select Date
Gua Musang to Kuala Lipis Select Date
Gua Musang to Jerantut Select Date
Terminal Kota Bharu to Jerantut Select Date
Gua Musang to Jengka Select Date
Kuala Krai to Kuala Lipis Select Date
Machang to Kuala Lipis Select Date
Kuala Krai to Jerantut Select Date
Machang to Jerantut Select Date
Kelantan to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Terminal Kota Bharu to Setiu Select Date
Terminal Kota Bharu to Dungun Select Date
Terminal Kota Bharu to Kemaman Select Date
Terminal Kota Bharu to Jerteh (Jertih) Select Date
Terminal Kota Bharu to Kuala Terengganu Select Date
Kelantan to Kelantan First Bus Last Bus Fare
Machang to Gua Musang Select Date
Terminal Kota Bharu to Gua Musang Select Date
Machang to Terminal Kota Bharu Select Date
Gua Musang to Terminal Kota Bharu Select Date
Kuala Krai to Terminal Kota Bharu Select Date
Kuala Krai to Gua Musang Select Date
Gua Musang to Machang Select Date
Gua Musang to Kuala Krai Select Date
Terminal Kota Bharu to Kuala Krai Select Date
Terminal Kota Bharu to Machang Select Date
Kuala Krai to Machang Select Date
Machang to Kuala Krai Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.