Loading...

New Cahaya Travel Office

Desa Pagerharjo, RT02/RW01 Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Indonesia
Tel: +62082137165576
Fax:

New Cahaya Travel Bus Schedule

Pati to Klaten First Bus Last Bus Fare
Pati Kota to Klaten Kota Select Date
Pati to Purwodadi / Grobogan First Bus Last Bus Fare
Pati Kota to Kota Purwodadi Select Date
Pati to Solo / Surakarta First Bus Last Bus Fare
Pati Kota to Solo Select Date
Pati to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Pati Kota to Kota Yogyakarta Select Date
Tayu to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Kota Tayu to Kota Yogyakarta Select Date
Klaten to Pati First Bus Last Bus Fare
Klaten Kota to Pati Kota Select Date
Purwodadi / Grobogan to Pati First Bus Last Bus Fare
Kota Purwodadi to Pati Kota Select Date
Purwodadi / Grobogan to Solo / Surakarta First Bus Last Bus Fare
Kota Purwodadi to Solo Select Date
Purwodadi / Grobogan to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Kota Purwodadi to Kota Yogyakarta Select Date
Juwana to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Kota Juwana to Kota Yogyakarta Select Date
Solo / Surakarta to Pati First Bus Last Bus Fare
Solo to Pati Kota Select Date
Solo / Surakarta to Purwodadi / Grobogan First Bus Last Bus Fare
Solo to Kota Purwodadi Select Date
Yogyakarta to Pati First Bus Last Bus Fare
Kota Yogyakarta to Pati Kota Select Date
Yogyakarta to Tayu First Bus Last Bus Fare
Kota Yogyakarta to Kota Tayu Select Date
Yogyakarta to Purwodadi / Grobogan First Bus Last Bus Fare
Kota Yogyakarta to Kota Purwodadi Select Date
Yogyakarta to Juwana First Bus Last Bus Fare
Kota Yogyakarta to Kota Juwana Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.