Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Latest News

Travel To & From KLIA with Newly Launched Airport Coach!

Travel To & From KLIA with Newly Launched Airport Coach!

March 6th, 2018

Easybook is bringing you a great news! You can now book Airport Coach bus ticket on Easybook travelling from Kuala Lumpur to Kuala Lumpur International Airport (KLIA) or vice versa!

Airport Coach is a well-established bus company since 1998. The company is based in Selangor and they are the specialist of providing bus routes between Kuala Lumpur and KLIA.

They are using single deck buses with 44 seats to serve the particular routes. The air-conditioning system and sofa seats on board ensure the quality bus riding experience of passengers. You will definitely enjoy the comfortable and relaxing bus trips with Airport Coach!

The pick-up and drop-off points of Airport Coach are:

  1. KL Sentral, Kuala Lumpur
  2. KLIA, KL Airport Area

Airport Coach will be your smart choice travelling from Kuala Lumpur to KLIA or from KLIA to Kuala Lumpur. Book Airport Coach bus ticket online at Easybook.com now!

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.