Loading...

New Cahaya Travel Office

Desa Pagerharjo, RT02/RW01 Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Indonesia
Tel: +62082137165576
Fax:

New Cahaya Travel Bus Schedule

Pati to Klaten First Bus Last Bus Fare
Pati Kota to Klaten Kota Select Date
Pati to Purwodadi / Grobogan First Bus Last Bus Fare
Pati Kota to Kota Purwodadi Select Date
Pati to Solo / Surakarta First Bus Last Bus Fare
Pati Kota to Solo Select Date
Pati to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Pati Kota to Kota Yogyakarta Select Date
Tayu to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Kota Tayu to Kota Yogyakarta Select Date
Klaten to Pati First Bus Last Bus Fare
Klaten Kota to Pati Kota Select Date
Purwodadi / Grobogan to Pati First Bus Last Bus Fare
Kota Purwodadi to Pati Kota Select Date
Purwodadi / Grobogan to Solo / Surakarta First Bus Last Bus Fare
Kota Purwodadi to Solo Select Date
Purwodadi / Grobogan to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Kota Purwodadi to Kota Yogyakarta Select Date
Juwana to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Kota Juwana to Kota Yogyakarta Select Date
Solo / Surakarta to Pati First Bus Last Bus Fare
Solo to Pati Kota Select Date
Solo / Surakarta to Purwodadi / Grobogan First Bus Last Bus Fare
Solo to Kota Purwodadi Select Date
Yogyakarta to Pati First Bus Last Bus Fare
Kota Yogyakarta to Pati Kota Select Date
Yogyakarta to Tayu First Bus Last Bus Fare
Kota Yogyakarta to Kota Tayu Select Date
Yogyakarta to Purwodadi / Grobogan First Bus Last Bus Fare
Kota Yogyakarta to Kota Purwodadi Select Date
Yogyakarta to Juwana First Bus Last Bus Fare
Kota Yogyakarta to Kota Juwana Select Date
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ