Loading...

ລືມລະຫັດຜ່ານ

ລືມລະຫັດຜ່ານ

ກະລຸນາປ້ອນອີເມວລຸ່ມນີ້ເພື່ອດືງລະຫັດຜ່ານທີ່ຕັ້ງໃໝ່ຂອງທ່ານ, ລະຫັດຜ່ານທີ່ຕັ້ງໃໝ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງອີເມວທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບອີຊີ້ບຸກໄວ້.
ສຳລັບຕິດຕໍ່ສຸກເສີນ
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.