Loading...
ເວັບໄຊຈຳໜ່າຍປີ້ໂດຍສານທາງບົນ ແລະ ທາງທະເລທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນພູມີພາກອາຊຽນ
(ສີງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ອີນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ບຼູໄນ, ຫວຽດນາມ, ມ້ຽນມາ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ)

ເຮົາຍອມຮັບ:

ສະຖີຕີຂອງ Easybook
ລູກຄ້າ
2.5+ M
ລູກຄ້າ 3 ລ້ານກ່ວາຄົນໃນອາຊຽນເພີ່ງພາ Easybook ເປັນແພຼຟອມໃນການຈອງປີ້ເດີນທາງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.
ຈຳໜ່າຍປີ້
40 M
ການເດີນທາງຫຼາຍກ່ວາ 40 ລ້ານຖ້ຽວໄດ້ຖືກຈອງຜ່ານ Easybook
ຜູ້ປະກອບການ
4000
Easybook ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 60000 ເສັ້ນທາງໃນທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ລາຄາດຽວກັນກັບລາຄາຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ *
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເທົ່າສູນ **
ຫຼຸດສຸງສຸດ 10 % ***
ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງຈອງຜ່ານ Easybook?
ເປັນແພຼທຟອມຈອງປີ້ິ້ເດີນທາງອອນລາຍທັ້ງທາງທະເລ ແລະ ທາງບົກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ

ພວກເຮົາເປັນແພຼທຟອມໃຫ້ບໍລີການການການຈອງປີ້ໂດຍສານອອນລາຍທັ້ງທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ທີ່ໃຫ້ບໍລີການປີ້ເດີນທາງຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອຕໍ່ກັບປາຍທາງຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວອງໄວ.

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ດ້ວຍປະສົບການກ່ວາ 13 ປີໃນອຸດສາຫະກຳການຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງປະຫວັດຄວາມເປັນມາທີ່ເຂັນແຂງຜ່ານຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເພື່ອມຸ່ງໜັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລີການທີ່ມີຄຸນະພາບເທົ່ານັ້ນ.

ມີຊ່ອງທາງຊຳລະເງີນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກຮູບແບບຕົວເລືອກຂອງການຊຳລະເງີນ ແລະ ສະກຸນເງີນທີ່ເປີດຮັບຮອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຊື້ຂອງທ່ານມີຄວາມສະດວກງ່າຍຂື້ນ.

ລາຄາທີ່ສຸດຈະລິດ

What you see is what you pay. No price inflation. No hidden fees. We offer you quality services and amazing deals at affordable prices.

ໂປໂມຊັນ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດ

ມີໂປໂມຊັນສະເໜີໃຫ້ເລື່ອຍໆ ພ້ອມສຳລັບໃຊ້ງານ! ກວດເບີ່ງສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ລາຄາຂາຍສຸດພິເສດຄັ້ງຕໍ່ຄັ້ງເພື່ອຮັບລາຄາທີ່ຕໍ່າສຸດ.

ຮັບຄະແນນ EasiPoints

ຮັບລາງວັນເມື່ອຊື້ປີ້ທຸກຄັ້ງ. ຮັບຄະແນນ EasiPoints ທຸກຄັ້ງເມືອທ່ານທຳການຊື້ ແລະ ທຳການແລກຮັບສ່ວນຫຼຸດເພື່ອການຊື້ຂອງທ່ານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ!

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.