Loading...
ເວັບໄຊຈຳໜ່າຍປີ້ໂດຍສານທາງບົນ ແລະ ທາງທະເລທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນພູມີພາກອາຊຽນ
(ສີງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ອີນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ບຼູໄນ, ຫວຽດນາມ, ມ້ຽນມາ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ)

ເຮົາຍອມຮັບ:

ສະຖີຕີຂອງ Easybook
ລູກຄ້າ
2.5+ M
ລູກຄ້າ 3 ລ້ານກ່ວາຄົນໃນອາຊຽນເພີ່ງພາ Easybook ເປັນແພຼຟອມໃນການຈອງປີ້ເດີນທາງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.
ຈຳໜ່າຍປີ້
20+ M
ການເດີນທາງຫຼາຍກ່ວາ 20 ລ້ານຖ້ຽວໄດ້ຖືກຈອງຜ່ານ Easybook
ຜູ້ປະກອບການ
2000+
ອີຊີ້ບຸກ ຂໍສະເໜີເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການກ່ວາ 2,000 ເຈົ້າເປີດໃຫ້ບໍລີການທຸກຫົນແຫ່ງໃນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້
ລາຄາດຽວກັນກັບລາຄາຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ *
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເທົ່າສູນ **
ຫຼຸດສຸງສຸດ 10 % ***
ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງຈອງຜ່ານ Easybook?
ເປັນແພຼທຟອມຈອງປີ້ິ້ເດີນທາງອອນລາຍທັ້ງທາງທະເລ ແລະ ທາງບົກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ

ພວກເຮົາເປັນແພຼທຟອມໃຫ້ບໍລີການການການຈອງປີ້ໂດຍສານອອນລາຍທັ້ງທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ທີ່ໃຫ້ບໍລີການປີ້ເດີນທາງຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອຕໍ່ກັບປາຍທາງຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວອງໄວ.

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ດ້ວຍປະສົບການກ່ວາ 13 ປີໃນອຸດສາຫະກຳການຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງປະຫວັດຄວາມເປັນມາທີ່ເຂັນແຂງຜ່ານຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເພື່ອມຸ່ງໜັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລີການທີ່ມີຄຸນະພາບເທົ່ານັ້ນ.

ມີຊ່ອງທາງຊຳລະເງີນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກຮູບແບບຕົວເລືອກຂອງການຊຳລະເງີນ ແລະ ສະກຸນເງີນທີ່ເປີດຮັບຮອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຊື້ຂອງທ່ານມີຄວາມສະດວກງ່າຍຂື້ນ.

ລາຄາທີ່ສຸດຈະລິດ

ເລືອກຈາກຊອງຂອງຕົວເລືອກຊຳລະເງີນ ແລະ ສະກຸນເງີນທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລີການເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການຊື້ໄດ້ສະດວກຂື້ນ.

ໂປໂມຊັນ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດ

ມີໂປໂມຊັນສະເໜີໃຫ້ເລື່ອຍໆ ພ້ອມສຳລັບໃຊ້ງານ! ກວດເບີ່ງສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ລາຄາຂາຍສຸດພິເສດຄັ້ງຕໍ່ຄັ້ງເພື່ອຮັບລາຄາທີ່ຕໍ່າສຸດ.

ຮັບຄະແນນ EasiPoints

ຮັບລາງວັນເມື່ອຊື້ປີ້ທຸກຄັ້ງ. ຮັບຄະແນນ EasiPoints ທຸກຄັ້ງເມືອທ່ານທຳການຊື້ ແລະ ທຳການແລກຮັບສ່ວນຫຼຸດເພື່ອການຊື້ຂອງທ່ານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ!

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.