Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
ເວັບໄຊຈຳໜ່າຍປີ້ໂດຍສານທາງບົນ ແລະ ທາງທະເລທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
(ສີງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ອີນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ບຼູໄນ, ຫວຽດນາມ, ມ້ຽນມາ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ)
Get FREE Tickets! Know More

ເຮົາຍອມຮັບ:

ສະຖີຕີຂອງ Easybook
ລູກຄ້າ
2.5+ M
ລູກຄ້າກ່ວາ 3 ລ້ານຄົນໃນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງພື່ງພາ Easybook ເປັນແພຼຕຟອມທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈໃນການຈອງປີ້ເດີນທາງອອນລາຍ
ຈຳໜ່າຍປີ້
20+ M
ການເດີນທາງຫຼາຍກ່ວາ 20 ລ້ານຖ້ຽວໄດ້ຖືກຈອງຜ່ານ Easybook
ຜູ້ປະກອບການ
2000+
ອີຊີ້ບຸກ ຂໍສະເໜີເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການກ່ວາ 2,000 ເຈົ້າເປີດໃຫ້ບໍລີການທຸກຫົນແຫ່ງໃນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້
ລາຄາດຽວກັນກັບລາຄາຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ *
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເທົ່າສູນ **
ຫຼຸດສຸງສຸດ 10 % ***
ເປັນຫຍັງຕ້ອງຈອງກັບ Easybook?
ແພຼຕຟອມການຈອງປີ້ຂົນສົ່ງໂດຍສານອອນລາຍທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້

ພວກເຮົາເປັນແພຼຕຟອມການຈອງອອນລາຍສຳລັບບໍລີການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໃຫ້ບໍລີການປີ້ເດີນທາງຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອຕໍ່ກັບປາຍທາງທີ່ງົດງາມ.

ເຊື່ອຖືໄດ້

ດ້ວຍປະສົບການກ່ວາ 13 ປີໃນອຸດສາຫະກຳການຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງປະຫວັດຄວາມເປັນມາທີ່ເຂັນແຂງຜ່ານຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເພື່ອມຸ່ງໜັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລີການທີ່ມີຄຸນະພາບເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວເລືອກຊຳລະເງີນທີຫຼາກຫຼາດ

ເລືອກຈາກຊອງຂອງຕົວເລືອກຊຳລະເງີນ ແລະ ສະກຸນເງີນທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລີການເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການຊື້ໄດ້ສະດວກຂື້ນ.

ລາຄາທີ່ສຸດຈະລິດ

ເລືອກຈາກຊອງຂອງຕົວເລືອກຊຳລະເງີນ ແລະ ສະກຸນເງີນທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລີການເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການຊື້ໄດ້ສະດວກຂື້ນ.

ສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ໂປໂມຊັນ

ໂປໂມຊັນທີພົບເລື່ອຍໆ ພ້ອມສຳລັບການຄ້ວາ! ກວດເບີ່ງສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ການຂາຍສຸດພິເສດຈາກຄັ້ງຕໍ່ຄັ້ງເພື່ອຮັບລາຄາຕໍ່າສຸດ.

ຮັບຄະແນນ EasiPoints

ຮັບລາງວັນເມື່ອຊື້ປີ້ທຸກຄັ້ງ. ຮັບຄະແນນ EasiPoints ທຸກຄັ້ງເມືອທ່ານທຳການຊື້ ແລະ ທຳການແລກຮັບສ່ວນຫຼຸດເພື່ອການຊື້ຂອງທ່ານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ!

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.