Loading...

ReferAndEarn

ລາງວັນ ແລະ ຄ່າຄອມມີຊັນແນະນຳຫຼາຍກວ່າ LAK 52 million .

ແນະນຳໃຫ້ກັບເພືອນຂອງທ່ານ

ແບ່ງປັນລີງໃຫ້ກັບໝູ່ເພືອນຂອງ..
*ພີເສດຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່ອີຊີ້ບຸກເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄຸນສົມບັດພໍສຳລັບການລົງທະບຽນບັນຊີພ້ອມລິງຜູ້ແນະນຳ..

ຮັບລາງວັນແນະນຳ LAK 25000ຕໍ່ໜື່ງຜູ້ແນະນຳ

ທ່ານ ແລະ ໝູ່ຂອງທ່ານທັ້ງສອງຈະໄດ້ຮັບລາງວັນການແນະນຳ LAK 25000 * ເປັນເຄຼດິບເຊັນລາງວັນເງີນສົດໂອນເຂົ້າກະເປົ໋າ Easybook wallet ເມື່ອສຳເລັດການລົງທະບຽນ.
* ກະລຸນາເຂົ້າເບີ່ງລາຍລະອຽດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ

6% ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ

ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນການແນະນຳສູງເຖີງ 6% ຈາກຊື້ທີກະທຳໂດຍຜູ້ແນະນຳຂອງທ່ານ, ຮັບເປັນເຄຼດິບເຊັນ”Main Cash” ໃນກະເປົ໋າ Easybook Wallet.

ລາງວັນການແນະນຳ

ຮັບລາງວັນການແນະນຳ LAK25,000 ຈາກເຊືອມຕໍ່ຂອງຜູ້ແນະນຳແຕ່ລະຄົນ. ຮັບລາງວັນການແນະນຳແມ່ນໄລ່ເປັນເຄຼດິບເຊັນ“ລາງວັນເງີນສົດ” ໃນກະເປົ໋າ Easybook Wallet ຂອງທ່ານ.

* ກະລຸນາເຂົ້າເບີ່ງລາຍລະອຽດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.

ການຄິດໄລ່ລາງວັນ
ປີ້ລົດໂດຍສານ, ປີ້ເຮືອ ແລະ ລົດໃຫ້ເຊົ່າ ສູງເຖີງ 5% ຂອງລາຄາປີ້
ປີ້ລົດໄຟ ສູງເຖີງ 3% ຂອງລາຄາປີ້

ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ (ເຖີງ 2 ຊັ້ນ)

ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນການແນະນຳຈາກຜູ້ແນະນຳຂອງທ່ານໃນອີຊີ້ບຸກ. ຄ່າຄອມມິດຊັນການແນະນຳຈະຄິດເປັນເຄຼດິບເຊັນ“ເງີນສ່ວນຫຼັກ” ໃນກະເປົ໋າ Easybook Wallet ຂອງທ່ານ..

ຄອມມິດຊັນປົກກະຕີ
ປີ້ລົດໂດຍສານ, ປີ້ເຮືອ ແລະ ລົດໃຫ້ເຊົ່າ ປີ້ລົດໄຟ
ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ (ຜູ້ແນະນຳ A - ຕົວທ່ານ) 2% ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ B ແລະ , 1% % ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ C 0.4% ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ B ແລະ , 0.2% % ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ C
ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ (ຜູ້ແນະນຳ B) 2% % ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ C 0.4% % ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ C
ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ (ຜູ້ແນະນຳ c) - -
 • ຊັ້ນ A ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນຈາກຊັ້ນ B ແລະ C ເທົ່ານັ້ນ.
 • ຊັ້ນ B ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນຈາກຊັ້ນ C ແລະ D.
* ຜູ້ແນະນຳທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນເຖີງ 2 ຊັ້ນຕໍ່ຈາກເຮົາ..
ຫຼື
ຮັບຄອມມິດຊັນ x2 ເທົ່າ (ດ້ວຍການໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າສຸດ)
ປີ້ລົດໂດຍສານ, ປີ້ເຮືອ ແລະ ລົດໃຫ້ເຊົ່າ ປີ້ລົດໄຟ
ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ (ຜູ້ແນະນຳ A - ຕົວທ່ານ) 4% ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ B ແລະ , 2% % ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ C 0.8% ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ B ແລະ , 0.4% % ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ C
ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ (ຜູ້ແນະນຳ B) 4% % ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ C 0.8% % ລາຄາປີ້ຂອງຜູ້ແນະນຳ C
ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ (ຜູ້ແນະນຳ c) - -
 • ໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າສຸດ LAK 2 million ຕໍ່ປີເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນຄູນສອງຈາກການຊື້ດ້ວຍການແນະນຳຂອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ທ່ານແນະນຳ..
 • ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນອື່ນໆໄດ້ໃນໝື່ງປີຈາກເກັນຂັ້ນຕົ້ນຈະຄິດເປັນເຄຼດິບເຂົ້າກະເປົ໋າ Easybook Wallet ຂອງທ່ານໃນເດືອນມັງກອນຂອງປີຖັດໄປ..

ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ - ພາບປະກອບ

ພາບປະກອບໃນຄວາມຄິດ

ຜູ້ແນະນຳ A ແນະນຳ 50 ຄົນໃນຊັ້ນ B, ແຕ່ລະຄົນໃນຊັ້ນ B ແນະນຳອີກ 50 ຄົນໃນຊັ້ນ C.

ສົມມຸກວ່າຜູ້ແນະນຳແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຈ່າຍ LAK2 million ລົງໃນປີ້ໂດຍສານຕໍ່ປີ.

ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຈາກຊັ້ນ B ທີ່ທ່ານແນະນຳ: LAK 100 million (LAK 2 million x 50 person)
ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຈາກຊັ້ນ C ທີ່ທ່ານແນະນຳ: LAK 5,000 million (LAK 2 million x 2500 person)
ຄອມມິດຊັນທັງໝົດທີທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊັ້ນ B ແມ່ນ (2%): LAK 2 million (2% x LAK 100 million)
ຄອມມິດຊັນທັງໝົດທີທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊັ້ນ C ແມ່ນ (1%): LAK 50 million (1% x LAK 5,000 million)
ຄອມມິດຊັນການແນະນຳທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຕໍ່ປີ: LAK 52 million (LAK 2 million + LAK 50 million)

ໄດ້ຮັບທັງໝົດໃນກະເປົ໋າ Easybook Wallet

ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ ລາງວັນການແນະນຳ
2% comm x LAK 100 million + 1% comm x LAK 5,000 million = LAK 52 million LAK 25,000 referral reward x50 = LAK 1.25 million
ພາບປະກອບພິເສດ

ຜູ້ແນະນຳ A ແນະນຳ 100 ຄົນໃນຊັ້ນ B, ແຕ່ລະຄົນໃນຊັ້ນ B ແນະນຳອີກ 100 ຄົນໃນຊັ້ນ C.

ສົມມຸກວ່າຜູ້ແນະນຳແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຈ່າຍ LAK 2 million ລົງໃນປີ້ໂດຍສານຕໍ່ປີ.

ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຈາກຊັ້ນ B ທີ່ທ່ານແນະນຳ: LAK 200 million (LAK 2 million x 100 person)
ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຈາກຊັ້ນ C ທີ່ທ່ານແນະນຳ: LAK 20,000 million (LAK 2 million x 10,000 person)
ຄອມມິດຊັນທັງໝົດທີທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊັ້ນ B ແມ່ນ (2%): LAK 4 million (2% x LAK 200 million)
ຄອມມິດຊັນທັງໝົດທີທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊັ້ນ C ແມ່ນ (1%): LAK 200 million (1% x LAK 20,000 million)
ຄອມມິດຊັນການແນະນຳທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຕໍ່ປີ: LAK 204 million (LAK 4 million + LAK 200 million)

ໄດ້ຮັບທັງໝົດໃນກະເປົ໋າ Easybook Wallet

ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ ລາງວັນການແນະນຳ
2% comm x LAK2 million + 1% comm x LAK200 million = LAK204 million LAK25,000 referral reward x100 = LAK2.5 million

ຕົວຢ່າງ - ການນຳໃຊ້ ແລະ ຍອດຂອງ Easybook Wallet

ຍອດຂອງ Easybook Wallet (ດ້ວຍມູນຄ່າພາບປະກອບໃນຄວາມຄິດ)

Main Cash Reward Cash
LAK 52 million LAK 1.25 million

ຫາກທ່ານຊື້ປີ້ລົດໂດຍສານານໃນລາຄາ LAK200,000 ,ທ່ານສາມາດນຳ 5% ຈາກລາງວັນການແນະນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍໃນລາຄາປີ້ລົດ, ຊື່ງແມ່ນ LAK16,000 . ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ LAK184,000 ຈະຖືກຫັກອອກເປັນເງີນສົດສ່ວນໃຫຍ່.

ຍອດທີ່ເຫຼືອໃນກະເປົ໋າ Easybook Wallet

Main Cash Reward Cash
$26,000 - $95 = $25,905 LAK 52 million - LAK 184,000 = LAK 51.816 million $1600 - $5 = $1595 LAK 1.25 million - LAK 16,000 = LAK 1.234 million
ສຳຄັນ:
ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ຕົກລົງແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຂອງກິດຈະກຳ “ແນະນຳ ແລ້ວ ຮັບລາຍໄດ້” ນີ້ກ່ອນຈະທຳການດຳເນີນອື່ນໆ. ໂດຍການເຂົ້າຮວມກິດຈະກຳນີ້, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຫັນດີຕາມອຳດັບຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້..

ເຂົ້າຮວມກິດຈະກຳແນະນຳ ແລ້ວ ຮັບລາຍໄດ້

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີທືນ

ທຸກຄົນຕ້ອງ share ລີງຂອງທ່ານໃຫ້ກັບເພືອນທີ່ທ່ານຢາກແນະນຳໃຫ້.

ສ້າງລາຍໄດ້ຢູ່ທຸກທີ

ແນະນຳໝູເພືອນຂອງທ່ານໄດ້ທຸກທີ, ທຸກບ່ອນ ແລ້ວ ຮັບລາງວັນການແນະນຳໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ລົງທະບຽນໃຊ້ງານ ອີຊີ້ບຸກ ສຳເລັດ.

ເພີ່ມລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃຫ້ສູງສຸດ

ຮັບຫຼາຍກວ່າ LAK 52 million* ຂອງລາງວັນການແນະນຳ ແລະ ຄ່າຄອມມິດຊັນຕໍ່ປີ!

*ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດ

ລາຍໄດ້ແບບບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ

ເພີດເພີນໄປກັບປະໂຫຍດຂອງຄອຍຫາເພື່ອເພີມຍອດເງີນໃນກະເປົ໋າ Easybook wallet ຂອງທ່ານ, ເທົ່າທີທ່ານຈະຫາຄ່າຄອມມິດຊັນຈາກການຊື້ຂອງຜູ້ທີທ່ານໄດ້ແນະນຳໄປໂດຍໃຊ້ຄວາມພາຍະຍາມພຽງເດັກນ້ອຍ..

ຈ່າຍໂດຍ Easybook Wallet
ຮັບລາງວັນບັດ Credit Card ຫຼາຍຂື້ນ

ໂດຍການຕື່ມເງີນເຂົ້າກະເປົ໋າ Easybook Wallet ດ້ວຍບັດ credit card, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາງວັນບັດ credit card ຫຼາຍຂື້ນທີໃຫ້ໂດຍທະນາຄານຂອງທ່ານ, ໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີສິດທິພິເສດຫຼາຍຂື້ນ!

ປະເພດກະເປົ່າເງີນ

 • ຄອມມິດຊັນການແນະນຳ ເງີນສ່ວນຫຼັກ
 • ລາງວັນແນະນຳ ລາງວັນ
ເງີນສ່ວນຫຼັກ ລາງວັນ
 • ຄອມມິດຊັນການແນະນຳທີໄດ້ຮັບຈະເຂົ້າໄປທີເງີນສ່ວນຫຼັກ
 • ຄວາມສາມາດໃນການຖອນອອກ
 • ຜົນປະໂຫຍດ -ຈ່າຍປີ້ລົດເມ, ປີ້ລົດໄຟ, ປີ້ເຮືອ, ລົດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ປີ້ຍົນລາຄາເຕັນ ຫຼື ຍອດທີຍັງເຫຼືອ ຫຼັງຈາກໃຊ້ເງີນລາງວັນ
 • ບໍ່ມີກຳນົດເວລາໃຊັງານ ຫຼື ການໝົດອາຍຸຂອງມູນຄ່າທີ່ເກັບໄວ້ໃນສ່ວນເງີນຫຼັກ
 • ລາງວັນການແນະນຳຈະໂອນເຂົ້າໄປທີ່ສ່ວນຂອງເງີນລາງວັນ
 • ບໍ່ສາມາດຖອນອອກໄດ້
 • ຜົນປະໂຫຍດ - ນຳໃຊ້ຊື້ປີ້ລົດເມ, ປີ້ເຮືອ ແລະ ເຊົ່າລົດໄດ້ສູງເຖີງ 5% ແລະ ນຳໃຊ້ຊື້ປີ້ລົດໄຟ ແລະ ປີ້ຍົນໄດ້ສູງເຖີງ 3%
 • ໄລຍະເວລາທີໃຊ້ງານໄດ້ຂອງລາງວັນ* ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງກິດຈະກຳການຕະຫຼາດແຕ່ລະຄັ້ງ
*ກະລຸນາກວດເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆຂອງກິດຈະກຳ ແນະນຳ ແລ້ວ ຮັບລາຍໄດ້ ນີ້ເພື່ອເບີ່ງໄລຍະເວລາທີໃຊ້ງານໄດ້ຂອງລາງວັນ

ຄຳນວນການລາງວັນຂອງທ່ານ

ໃຊ້ເຄືອງຄິດໄລ່ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ໃນໜື່ງປີໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແນະນຳ ແລ້ວ ຮັບລາງວັນ.
ການຄຳນວນແມ່ນຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງອັດຕາຄອມມິດຊັນທີ່ໃຫ້ສະລັບປີ້ລົດໂດຍສານ, ປີ້ເຮືອ ແລະ ລົດໃຫ້ເຊົ່າ.

ສະເລຍລາຍຮັບທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບ
ຂ້າງເທີງນັ້ນເປັນພຽງພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ.
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.