Loading...

ລົງທະບຽນ

ການລົງທະບຽນເຂົ້າໃຊ້ງານໃໝ່

Your friend has invited you to join our Refer & Earn program. Register below & get LAK25000 referral rewards!
ກະລຸນາປ້ອນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວທ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ກະລຸນາກວດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າອີເມວນີ້ສະກົດຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍັງບໍ່ເຕັນຊອງວາງທີກຳນົດໃຫ້, ເພາະວ່າອີເມວນີ້ຈະໃຊ້ເປັນອີເມວຮັບໃບບີນ ຫຼື ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້.
ສຳລັບຕິດຕໍ່ສຸກເສີນ
ໂດຍການຄຼີກ ລົງທະບຽນ, ທ່ານເຫັນດີ ແລະ ຍີນຍອມໃຫ້ມີການປະເມີນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຂ້ອຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Easybook.

ສະມາຊີກສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?

  • ຈອງປີ້ໂດຍສານທຸກຄັ້ງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ໂດຍສານອີກ.
  • ອັບເດບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ/ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
  • ເບີ່ງການດຳເນີນການ/ການຊື້ທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານ.
  • ກວດເບີ່ງການຄະແນນ easiPoint.
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.