Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Alor Setar, Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 10:45:00 23:59:00 06h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.90
Kejora (Mega Star) 00:30:00 12:35:00 06h02m Sun Fri Sat RM 43.00
Sani Express 12:00:00 23:00:00 06h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
SUASANA HOLIDAY 10:15:00 23:59:00 06h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Supernice Grassland 11:15:00 23:59:00 06h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Quick Liner Express 11:15:00 23:59:00 06h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
ETIKA DELTA SDN BHD 10:30:00 23:15:00 06h02m Sun Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Cosmic Express 08:15:00 23:45:00 06h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Inter Top Express 09:30:00 21:00:00 06h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Alisan Golden Coach 00:15:00 08:45:00 06h02m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Alor Setar, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
434 KM
Average Travelling Time:
06h02m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
1075
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.