Loading...

Alisan Golden Coach Express

Office Location

Location Address Tel Fax
Kepong - Alisan Golden Coach Express Lot G17, Ground Floor, Kompleks Desa, Kepong, 52100 Kuala Lumpur. +603-62637668
Hatyai - New Alisan Golden Coach Express & Tour 25 Chee Uthit Road, Hatyai, Songkhla, 90110 Thailand. +66-74536166 / +66-74260797 / +66-987423233
Singapore - City Plaza Branch 01-73A, City Plaza 810 Geylang Road, Singapore 409286. +65 6745 3145
Jinjang - Alisan Golden Coach Express 2315A 1st Floor, School lane, Jinjang Utara, 52000 Kuala Lumpur. +603-62433337
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.