Loading...

Latest News

📝

📝 Refund Protection - Enjoy Worry-Free Bus Ticket Bookings!

April 05, 2024

📝 Refund Protection - Enjoy Worry-Free Bus Ticket Bookings!

We're thrilled to announce our latest offering - the Refund Protection Plan! Now, when you book bus tickets with us, you have the option to add this protection plan before checkout.


With our Refund Protection, you’ll get a refund on your BUS TICKET PRICE until your travel date, just in case your plans change unexpectedly. Book tickets in advance with confidence, knowing that you're covered. If your plans change for any reason, you can enjoy a hassle-free refund on your bus tickets. No questions asked, with terms & conditions applied.


Stay flexible and worry-free with the bus tickets refund protection. Travel smart, travel with us!

📝Check Out the Policy Terms and Conditions HERE
Book Now

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.