Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Singapore

English, Malay, Chinese support opens from (Singapore Time):

+6010 393 5718 (Whatsapp Message only)

9am - 8pm (Monday to Sunday)
10am - 7pm (Public Holiday)

enquiry@easybook.com

Malaysia

English, Malay, Chinese support opens from (Malaysia Time):

+6010 393 5718 (Whatsapp Message only)

9am - 8pm (Monday to Sunday)
10am - 7pm (Public Holiday)

enquiry@easybook.com

Indonesia

English, Bahasa Indonesian support opens from (Indonesia Time):

+62 856 4306 7676; +62 812 8216 7676
9am - 6pm (Monday to Friday)

indo@easybook.com

Thailand

English, Thai support opens from (Thailand Time):

+66 94 597 0502
9am - 6pm (Monday to Sunday / Public Holidays)

@easybookth

thailand@easybook.com

Vietnam

English, Vietnamese support opens from (Vietnam Time):

+84 28 7304 2288
9am - 6pm (Monday to Friday)
10am - 5pm (Saturday to Sunday)

vietnam@easybook.com

Myanmar

English, Burmese support opens from (Myanmar Time):

+95 097947 36563, +95 097829 53478
9am - 6pm (Monday to Sunday)

myanmar@easybook.com

Cambodia

English, Khmer support opens from (Cambodia Time):

+855 156 95931, +855 895 55185
9am - 9pm (Monday to Sunday)

cambodia@easybook.com

Laos

English, Lao support opens from (Laos Time):

+856 20 5554 8598
9am - 6pm (Monday to Sunday)

laos@easybook.com
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.