Loading...
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
นิรัม ปุรี, เกอรันตัน, มาเลเซีย
30 March 2020, Mon
นิรัม ปุรี, เกอรันตัน, มาเลเซีย
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
31 March 2020, Tue
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to นิรัม ปุรี, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
603 KM
Average Travelling Time:
10h11m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
28
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ