Loading...

MTC Express Bus Schedule

Sarawak to Sarawak First Bus Last Bus Fare
Bintulu to Kuching Select Date
Bintulu to Bakun (Rajawali) Select Date
Bintulu to Sarikei Select Date
Bintulu to Sibu Select Date
Bintulu to Stapang Select Date
Bintulu to Batu Niah Select Date
Bintulu to Tatau Select Date
Bintulu to Lachau Select Date
Bintulu to Serian Select Date
Bintulu to Bekenu Select Date
Bintulu to Jelukong Select Date
Bintulu to Saratok Select Date
Bintulu to Sri Aman Select Date
Bintulu to Selangau Select Date
Bintulu to Balai Ringin Select Date
Bintulu to Miri Select Date
Bintulu to Bintangor Select Date
Bintulu to Roban Select Date
Serian to Bakun (Rajawali) Select Date
Serian to Tatau Select Date
Serian to Lachau Select Date
Serian to Sibu Select Date
Serian to Stapang Select Date
Serian to Sarikei Select Date
Serian to Batu Niah Select Date
Serian to Kuching Select Date
Serian to Saratok Select Date
Serian to Jelukong Select Date
Serian to Sri Aman Select Date
Serian to Bintulu Select Date
Serian to Bintangor Select Date
Serian to Bekenu Select Date
Serian to Miri Select Date
Serian to Selangau Select Date
Serian to Balai Ringin Select Date
Serian to Roban Select Date
Miri to Serian Select Date
Miri to Bekenu Select Date
Miri to Lachau Select Date
Miri to Tatau Select Date
Miri to Sri Aman Select Date
Miri to Jelukong Select Date
Miri to Saratok Select Date
Miri to Bintangor Select Date
Miri to Bintulu Select Date
Miri to Selangau Select Date
Miri to Balai Ringin Select Date
Miri to Roban Select Date
Miri to Bakun (Rajawali) Select Date
Miri to Kuching Select Date
Miri to Sarikei Select Date
Miri to Batu Niah Select Date
Miri to Sibu Select Date
Miri to Stapang Select Date
Kuching to Bakun (Rajawali) Select Date
Kuching to Lachau Select Date
Kuching to Tatau Select Date
Kuching to Sibu Select Date
Kuching to Batu Niah Select Date
Kuching to Sarikei Select Date
Kuching to Stapang Select Date
Kuching to Bintangor Select Date
Kuching to Bintulu Select Date
Kuching to Sri Aman Select Date
Kuching to Jelukong Select Date
Kuching to Saratok Select Date
Kuching to Miri Select Date
Kuching to Balai Ringin Select Date
Kuching to Selangau Select Date
Kuching to Roban Select Date
Kuching to Serian Select Date
Kuching to Bekenu Select Date
Sibu to Sarikei Select Date
Sibu to Batu Niah Select Date
Sibu to Stapang Select Date
Sibu to Bintulu Select Date
Sibu to Bintangor Select Date
Sibu to Sri Aman Select Date
Sibu to Jelukong Select Date
Sibu to Saratok Select Date
Sibu to Bekenu Select Date
Sibu to Serian Select Date
Sibu to Selangau Select Date
Sibu to Balai Ringin Select Date
Sibu to Miri Select Date
Sibu to Kuching Select Date
Sibu to Lachau Select Date
Sibu to Tatau Select Date
Sibu to Roban Select Date
Sibu to Bakun (Rajawali) Select Date
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ