Loading...

Latest News

🛳

🛳 Now PMS tickets can be ordered on Easybook! 🥳

January 17, 2024

🛳 Experience the perfect getaway from Tanjung Silopo to Lahad Datu with Panca Merak Samudra (PMS) 🥳

Plan Your Perfect Weekend Getaway!

Celebrate the weekend or festive season with a memorable escape to Lahad Datu! Embark on a delightful escape to Lahad Datu, just a short ferry ride away from Tanjung Silopo! Unwind on pristine beaches, delve into the rich local culture at markets and historical sites, and indulge in adventurous activities and vibrant nightlife. Whether you're seeking a day of relaxation, exploring the vibrant culture, or indulging in delectable Indonesian cuisine!

Book your PMS tickets now and embark on a journey filled with fun and relaxation! 

Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.