Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 11:00:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 10:45:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.30
Starmart Express 10:15:00 10:15:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Quick Liner Express 11:15:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Inter Top Express 09:30:00 21:00:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sani Express 23:00:00 23:00:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
SUASANA HOLIDAY 10:15:00 23:59:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
ED AIRILARIANA 08:30:00 21:15:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Kejora (Mega Star) 00:30:00 12:35:00 04h46m Sun Fri Sat RM 35.50
Cosmic Express 09:55:00 23:45:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
ETIKA DELTA SDN BHD 08:30:00 23:15:00 04h46m Sun Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Alisan Golden Coach 00:15:00 08:45:00 04h46m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Hentian Duta, Kuala Lumpur, Malaysia to Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
343 KM
Average Travelling Time:
04h46m
Total Operator Brands:
12
Total Trips:
1040
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.