Loading...

Latest Deals

ພ້ອມສ່ວນຫຼຸດປີ້ລົດໂດຍສານໃນແອັບEasybook.

ພ້ອມສ່ວນຫຼຸດປີ້ລົດໂດຍສານໃນແອັບEasybook.

January 01, 2021

Sorry, this promotion has expired.

ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການແອັບEasybook ທຸກທ່ານຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດ 8% ທັນທີດ້ວຍລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ EB2021 ແລະ ຮັບເງີນລາງວັນຄືນກະເປົ໋າ Easybook wallet ອີກ 20% ເມື່ອທ່ານຈອງປີ້ລົດໂດຍສານຂອງທ່ານຜ່ານແອັບ Easybook. 

 

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ 

ດາວໂຫຼດແອັບໃນເຄືອຂ່າຍ(Android)    ດາວໂຫຼດແອັບໃນເຄືອຂ່າຍ(iOS)    ດາວໂຫຼດແອັບໃນເຄືອຂ່າຍ(Huawei)

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.