Loading...

How To Disable Popup Blocker

Disable Popup Blocker in Firefox

 1. At the top of the Firefox window, click on the "Firefox" button ("Tools" menu in Windows XP) and then click "Options".
 2. Select the "Content" panel.
 3. Uncheck the checkbox of Block pop-up windows.
 4. Click " OK.

Disable Popup Blocker in Internet Explorer

 1. At the top of the Internet Explorer window, go to"Tools" > "Pop-up Blocker", and click "Turn Off Pop-up Blocker".
 2. Click on the "Yes" button.

Disable Popup Blocker in Google Chrome

 1. Click the Chrome menu on the browser toolbar, and then click "Settings".
 2. Scroll to the bottom, click "Show advanced settings".
 3. In the "Privacy" section, click the "Content settings"button.
 4. Under "Pop-ups" section, select "Allow all sites to show pop-ups".
 5. Click "Done".

Disable Popup Blocker in Safari

 1. Click the Safari menu on the browser toolbar, and then click "Block Pop-Up Windows".
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.