Loading...

Trip Duration

Bus Trip Duration

Trip duration below is for reference only.

Trip Estimated Duration (hours)
Cameron Highlands to Genting Highlands 4.5
Cameron Highlands to Kuala Lumpur 3
Cameron Highlands to Singapore 8
Genting Highlands to Kedah 6.5
Genting Highlands to Singapore 7
Johor to Genting Highlands 6
Johor to Kedah 10
Johor to Kuala Lumpur 4.5
Johor to Negeri Sembilan 3
Johor to Penang 9
Johor to Perak 8
Johor to Perlis 11
Johor to Selangor 5
Johor to Singapore 1
Johor to Thailand 12
Kedah to Johor 10
Kedah to Kuala Lumpur 6
Kedah to Malacca 9
Kedah to Negeri Sembilan 9.5
Kedah to Perak 3
Kedah to Selangor 7
Kedah to Singapore 11
Kuala Lumpur to Cameron Highlands 3
Kuala Lumpur to Johor 5.5
Kuala Lumpur to Kedah 7
Kuala Lumpur to Negeri Sembilan 1.5
Kuala Lumpur to Penang 5
Kuala Lumpur to Perak 3
Kuala Lumpur to Perlis 8
Kuala Lumpur to Singapore 6
Kuala Lumpur to Thailand 9
Malacca to Genting Highlands 4
Malacca to Johor 3.5
Malacca to Kedah 8
Malacca to Negeri Sembilan 1.5
Malacca to Perak 6
Malacca to Singapore 4.5
Malacca to Thailand 11
Negeri Sembilan to Johor 3
Negeri Sembilan to Kedah 9
Negeri Sembilan to Kuala Lumpur 2
Negeri Sembilan to Malacca 1.5
Negeri Sembilan to Penang 8
Negeri Sembilan to Perak 4
Negeri Sembilan to Perlis 11
Negeri Sembilan to Selangor 2
Negeri Sembilan to Singapore 4
Negeri Sembilan to Thailand 11
Pahang to Singapore 4.5
Penang to Johor 10
Penang to Kedah 1.30
Penang to Kuala Lumpur 6
Penang to Malacca 6.5
Penang to Negeri Sembilan 8
Penang to Pahang 9
Penang to Perak 2.5
Penang to Perlis 2.5
Penang to Selangor 6
Penang to Singapore 11
Penang to Thailand 3
Perak to Johor 8
Perak to Kedah 3.30
Perak to Kuala Lumpur 3
Perak to Malacca 4.30
Perak to Negeri Sembilan 4
Perak to Penang 2.30
Perak to Perak 1
Perak to Perlis 4
Perak to Selangor 4
Perak to Singapore 9
Perak to Thailand 5
Perlis to Johor 11
Perlis to Kuala Lumpur 7
Perlis to Perak 4
Perlis to Selangor 8
Perlis to Singapore 12
Selangor to Johor 5
Selangor to Kedah 7
Selangor to Penang 5.5
Selangor to Perak 3.5
Selangor to Perlis 7
Selangor to Singapore 6
Selangor to Thailand 8
Singapore to Cameron Highlands 9
Singapore to Genting Highlands 7
Singapore to Johor 2
Singapore to Kedah 11
Singapore to KLIA/LCCT 8.5
Singapore to Kuala Lumpur 5.5
Singapore to Malacca 4
Singapore to Negeri Sembilan 4
Singapore to Pahang 6
Singapore to Penang 10
Singapore to Perak 10
Singapore to Selangor 6
Singapore to Terengganu 12
Singapore to Thailand 13
Terengganu to Singapore 12
Thailand to Kuala Lumpur 7
Thailand to Malacca 9
Thailand to Negeri Sembilan 10
Thailand to Penang 3
Thailand to Perak 5.5
Thailand to Singapore 13

Train Trip Duration

Coming soon.

Ferry Trip Duration

Coming soon.

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.