Loading...

COSMIC EXPRESS Bus Schedule

Kuala Lumpur to Penang First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Hentian Duta to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Kuala Lumpur to Perak First Bus Last Bus Fare
Hentian Duta to Pengkalan Hulu Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Pengkalan Hulu Select Date
Hentian Duta to Kroh Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kroh Select Date
Hentian Duta to Gerik Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Gerik Select Date
Kuala Lumpur to Kedah First Bus Last Bus Fare
Hentian Duta to Sik Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Sik Select Date
Hentian Duta to Pendang Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Pendang Select Date
Hentian Duta to Alor Setar Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Alor Setar Select Date
Hentian Duta to Kuala Nerang Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuala Nerang Select Date
Hentian Duta to Changlun Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Changlun Select Date
Hentian Duta to Sungai Petani Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Sungai Petani Select Date
Hentian Duta to Kuala Ketil Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuala Ketil Select Date
Hentian Duta to Jitra Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Jitra Select Date
Hentian Duta to Sintok (UUM) Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Sintok (UUM) Select Date
Hentian Duta to Baling Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Baling Select Date
Kuala Lumpur to Perlis First Bus Last Bus Fare
Hentian Duta to Kangar Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kangar Select Date
Hentian Duta to Kuala Perlis Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuala Perlis Select Date
Perak to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Pengkalan Hulu to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Gerik to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Pengkalan Hulu to Hentian Duta Select Date
Gerik to Hentian Duta Select Date
Perak to Selangor First Bus Last Bus Fare
Pengkalan Hulu to Putrajaya Sentral Select Date
Gerik to Putrajaya Sentral Select Date
Pengkalan Hulu to Kajang Select Date
Gerik to Kajang Select Date
Selangor to Penang First Bus Last Bus Fare
Kajang to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Putrajaya Sentral to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Selangor to Perak First Bus Last Bus Fare
Kajang to Gerik Select Date
Putrajaya Sentral to Gerik Select Date
Putrajaya Sentral to Pengkalan Hulu Select Date
Kajang to Kroh Select Date
Putrajaya Sentral to Kroh Select Date
Kajang to Pengkalan Hulu Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Putrajaya Sentral to Jitra Select Date
Putrajaya Sentral to Changlun Select Date
Kajang to Changlun Select Date
Kajang to Sungai Petani Select Date
Putrajaya Sentral to Sungai Petani Select Date
Putrajaya Sentral to Alor Setar Select Date
Kajang to Sintok (UUM) Select Date
Kajang to Baling Select Date
Putrajaya Sentral to Baling Select Date
Kajang to Kuala Ketil Select Date
Putrajaya Sentral to Kuala Ketil Select Date
Kajang to Jitra Select Date
Putrajaya Sentral to Sik Select Date
Kajang to Alor Setar Select Date
Kajang to Sik Select Date
Kajang to Pendang Select Date
Kajang to Kuala Nerang Select Date
Selangor to Perlis First Bus Last Bus Fare
Putrajaya Sentral to Kangar Select Date
Kajang to Kangar Select Date
Kajang to Kuala Perlis Select Date
Putrajaya Sentral to Kuala Perlis Select Date
Kedah to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Guar Chempedak to Hentian Duta Select Date
Baling to Hentian Duta Select Date
Pendang to Hentian Duta Select Date
Kuala Nerang to Hentian Duta Select Date
Alor Setar to Hentian Duta Select Date
Changlun to Hentian Duta Select Date
Alor Setar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Changlun to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Jitra to Hentian Duta Select Date
Kota Sarang Semut to Hentian Duta Select Date
Jitra to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kota Sarang Semut to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Guar Chempedak to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Baling to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Pendang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kuala Nerang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Kota Sarang Semut to Terminal Shah Alam Select Date
Guar Chempedak to Terminal Shah Alam Select Date
Kuala Nerang to Kajang Select Date
Alor Setar to Kajang Select Date
Pendang to Terminal Shah Alam Select Date
Kuala Nerang to Terminal Shah Alam Select Date
Alor Setar to Terminal Shah Alam Select Date
Jitra to Terminal Shah Alam Select Date
Jitra to Kajang Select Date
Kota Sarang Semut to Kajang Select Date
Changlun to Terminal Shah Alam Select Date
Pendang to Kajang Select Date
Pendang to Putrajaya Sentral Select Date
Kuala Nerang to Putrajaya Sentral Select Date
Alor Setar to Putrajaya Sentral Select Date
Changlun to Kajang Select Date
Jitra to Putrajaya Sentral Select Date
Kota Sarang Semut to Putrajaya Sentral Select Date
Guar Chempedak to Kajang Select Date
Baling to Kajang Select Date
Guar Chempedak to Putrajaya Sentral Select Date
Baling to Putrajaya Sentral Select Date
Changlun to Putrajaya Sentral Select Date
Kedah to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Nilai Select Date
Changlun to Nilai Select Date
Jitra to Nilai Select Date
Alor Setar to Seremban Select Date
Changlun to Seremban Select Date
Jitra to Seremban Select Date
Kedah to Pahang First Bus Last Bus Fare
Pendang to Temerloh Select Date
Alor Setar to Temerloh Select Date
Changlun to Temerloh Select Date
Jitra to Temerloh Select Date
Pendang to Kuantan Select Date
Alor Setar to Kuantan Select Date
Changlun to Kuantan Select Date
Jitra to Kuantan Select Date
Negeri Sembilan to Penang First Bus Last Bus Fare
Seremban to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Negeri Sembilan to Kedah First Bus Last Bus Fare
Seremban to Pendang Select Date
Seremban to Jitra Select Date
Nilai to Jitra Select Date
Nilai to Changlun Select Date
Seremban to Changlun Select Date
Seremban to Sungai Petani Select Date
Nilai to Alor Setar Select Date
Seremban to Alor Setar Select Date
Seremban to Kuala Nerang Select Date
Negeri Sembilan to Perlis First Bus Last Bus Fare
Nilai to Kangar Select Date
Seremban to Kangar Select Date
Seremban to Kuala Perlis Select Date
Nilai to Kuala Perlis Select Date
Pahang to Penang First Bus Last Bus Fare
Kuantan to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Pahang to Kedah First Bus Last Bus Fare
Kuantan to Jitra Select Date
Kuantan to Changlun Select Date
Kuantan to Sungai Petani Select Date
Kuantan to Alor Setar Select Date
Pahang to Perlis First Bus Last Bus Fare
Kuantan to Kangar Select Date
Kuantan to Kuala Perlis Select Date
Perlis to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kangar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kuala Perlis to Hentian Duta Select Date
Kuala Perlis to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kangar to Hentian Duta Select Date
Perlis to Selangor First Bus Last Bus Fare
Kuala Perlis to Terminal Shah Alam Select Date
Kangar to Terminal Shah Alam Select Date
Kuala Perlis to Kajang Select Date
Kangar to Kajang Select Date
Kuala Perlis to Putrajaya Sentral Select Date
Kangar to Putrajaya Sentral Select Date
Perlis to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Kuala Perlis to Seremban Select Date
Kangar to Seremban Select Date
Kuala Perlis to Nilai Select Date
Kangar to Nilai Select Date
Perlis to Pahang First Bus Last Bus Fare
Kuala Perlis to Temerloh Select Date
Kangar to Temerloh Select Date
Kuala Perlis to Kuantan Select Date
Kangar to Kuantan Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.