Loading...

SRI THEVEN TRAVEL & TOURS Sdn Bhd Bus Schedule

Kuala Lumpur to Johor First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Kuala Lumpur to Selangor First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Sungai Besar Select Date
Penang to Perak First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Teluk Intan Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Simpang 4 Hutan Melintang Select Date
Penang to Selangor First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Sungai Besar Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Sabak Bernam Select Date
Penang to Kedah First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Alor Setar Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Bukit Kayu Hitam Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Changlun Select Date
Penang to Thailand First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Hatyai Select Date
Perak to Penang First Bus Last Bus Fare
Simpang Taiping to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Simpang 4 Hutan Melintang to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Teluk Intan to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Perak to Perak First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Simpang 4 Hutan Melintang Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Teluk Intan Select Date
Perak to Selangor First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Sabak Bernam Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Sungai Besar Select Date
Perak to Kedah First Bus Last Bus Fare
Simpang Taiping to Alor Setar Select Date
Simpang 4 Hutan Melintang to Alor Setar Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Alor Setar Select Date
Simpang 4 Hutan Melintang to Changlun Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Changlun Select Date
Simpang Taiping to Changlun Select Date
Teluk Intan to Changlun Select Date
Teluk Intan to Alor Setar Select Date
Simpang 4 Hutan Melintang to Bukit Kayu Hitam Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Bukit Kayu Hitam Select Date
Simpang Taiping to Bukit Kayu Hitam Select Date
Teluk Intan to Bukit Kayu Hitam Select Date
Perak to Thailand First Bus Last Bus Fare
Simpang 4 Hutan Melintang to Hatyai Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Hatyai Select Date
Simpang Taiping to Hatyai Select Date
Teluk Intan to Hatyai Select Date
Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor to Perak First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Teluk Intan Select Date
Johor to Selangor First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sungai Besar Select Date
Selangor to Penang First Bus Last Bus Fare
Sungai Besar to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Sabak Bernam to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Sungai Besar to Alor Setar Select Date
Sabak Bernam to Bukit Kayu Hitam Select Date
Sabak Bernam to Changlun Select Date
Sungai Besar to Bukit Kayu Hitam Select Date
Sungai Besar to Changlun Select Date
Sabak Bernam to Alor Setar Select Date
Selangor to Thailand First Bus Last Bus Fare
Sabak Bernam to Hatyai Select Date
Sungai Besar to Hatyai Select Date
Kedah to Penang First Bus Last Bus Fare
Changlun to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Bukit Kayu Hitam to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Kedah to Perak First Bus Last Bus Fare
Changlun to Teluk Intan Select Date
Bukit Kayu Hitam to Teluk Intan Select Date
Changlun to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Bukit Kayu Hitam to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Changlun to Simpang 4 Hutan Melintang Select Date
Bukit Kayu Hitam to Simpang 4 Hutan Melintang Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Changlun to Sabak Bernam Select Date
Bukit Kayu Hitam to Sabak Bernam Select Date
Changlun to Sungai Besar Select Date
Bukit Kayu Hitam to Sungai Besar Select Date
Thailand to Penang First Bus Last Bus Fare
Hatyai to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Thailand to Perak First Bus Last Bus Fare
Hatyai to Teluk Intan Select Date
Hatyai to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Hatyai to Simpang 4 Hutan Melintang Select Date
Thailand to Selangor First Bus Last Bus Fare
Hatyai to Sabak Bernam Select Date
Hatyai to Sungai Besar Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.