Loading...

Thero Express Head Office

#59 E0z, St. 51, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (+855) 15 499 234 / (+855) 12 942 234 / (+855) 16 574 243 / (+855) 83 555 690
Fax: -

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.