Loading...

Yar Zar Tun Express

Yar Zar Tun Express Bus Schedule

Yangon to Mandalay First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Chan Mya Shwe Pyi (Kyweseskan) Bus Station Select Date
Yangon to Lashio First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Lashio Highway Bus Station Select Date
Mandalay to Yangon First Bus Last Bus Fare
Chan Mya Shwe Pyi (Kyweseskan) Bus Station to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
Lashio to Yangon First Bus Last Bus Fare
Lashio Highway Bus Station to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.