Loading...

Latest Deals

🤩

🤩 Book Sri Maju Bus Tickets for Kuala Lumpur and Ipoh Travel! 🚌✨

June 04, 2024

🤩 Book Sri Maju Bus Tickets for Kuala Lumpur and Ipoh Travel! 🚌

Experience the ultimate affordability and convenience with Sri Maju! Our unbeatable deals offer one-way bus tickets to Kuala Lumpur starting from just $ 28 per person and to Ipoh from only $ 42 per person to travel between these two captivating destinations. 

Planning your journey just got easier with Sri Maju Bus convenient pickup points at Grantral Mall, providing you with a seamless travel experience to your desired destinations. Whether you're planning a quick getaway or a leisurely exploration, now is the perfect time to book your tickets and embark on an exciting journey!  

Book your Sri Maju bus tickets today and discover the beauty of Malaysia with us.


Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.