Loading...
  • 1

    Search Flights

  • 2

    Select Flights

  • Passenger Details & Payment

Sort By
Price
Stops from
Departure
Return
Travel Time
Selected Depart Trip
Depart from
( Round Trip )
20 Jul 2024, Sat
()
()
Depart From
Medan, Indonesia
Penang, Malaysia
( Round Trip )
20 Jul 2024, Sat
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.