Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest News

Search and Win Contest

Search and Win Contest

July 12th, 2018

In line with our anniversary this year, we have something exciting coming up for all of you! We will be hosting a “Search and Win” contest on our Facebook Page where the goal is to identify the total number of Easybook Logo being hidden in the artwork. 10 lucky winners that get the correct number of Easybook logo being hidden in the artwork will be selected randomly and they will walk away with $12 Easybook Credits! Do you have a sharp eye for detail? You might be one of the 10 winners! So hurry, join the contest now!

To stand a chance to win, simply:

  1. Like us on our Facebook Page at Easybook Singapore
  2. Like the "Search and Win"
  3. Identify the total number of Easybook icon that are being hidden in the artwork and let us know your answer in the comments section
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.