Loading...

Latest News

🔔Start

🔔Start you Summar Getaway, Ferry Tickets fr RM 10 only🤩

May 08, 2024

🔔Start you Summar Getaway, Ferry Tickets fr RM 10 only🤩

Ready for a summer getaway with family during the upcoming school holidays? 

Let's explore the beauty of islands in Malaysia! From the breathtaking coral reefs of Redang Island to the lush rainforests of Langkawi Island, there's something for everyone to discover and enjoy. Whether you're seeking relaxation, adventure, or simply quality time with family, these tropical paradises await your exploration. 


Start planning your summer holidays now!

Ferry Routes: 
To Redang Island: Merang Jetty to Redang Island
To Perhentian Island: Kuala Besut Jetty to Perhentian Island 
To Kapas Island: Jeti Marang to Kapas Island
To Langkawi Island: Kuala Perlis Jetty to Langkawi Island
To Pangkor Island: Lumut Jetty to Pangkor Island
To Batam Island: Pelabuhan Pasir Gudang to Batam
To Pulau Ketam: Port Klang to Pulau Ketam


Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.