Loading...

Darul Iman Express Bus Schedule

Kuala Lumpur to Terengganu First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Paka Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Marang (Pejabat Daerah) Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Dungun Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuala Terengganu Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Select Date
Selangor to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam to Paka Select Date
Terminal Shah Alam to Marang (Pejabat Daerah) Select Date
Terminal Shah Alam to Dungun Select Date
Terminal Shah Alam to Kuala Terengganu Select Date
Terminal Shah Alam to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Select Date
Kajang to Paka Select Date
Kajang to Marang (Pejabat Daerah) Select Date
Kajang to Dungun Select Date
Kajang to Kuala Terengganu Select Date
Kajang to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Select Date
Klang Sentral to Paka Select Date
Klang Sentral to Marang (Pejabat Daerah) Select Date
Klang Sentral to Dungun Select Date
Klang Sentral to Kuala Terengganu Select Date
Klang Sentral to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Select Date
Putrajaya Sentral to Paka Select Date
Putrajaya Sentral to Marang (Pejabat Daerah) Select Date
Putrajaya Sentral to Dungun Select Date
Putrajaya Sentral to Kuala Terengganu Select Date
Putrajaya Sentral to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Select Date
Terengganu to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Paka to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Marang (Pejabat Daerah) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Dungun to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Terengganu to Selangor First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to Klang Sentral Select Date
Kuala Terengganu to Terminal Shah Alam Select Date
Kuala Terengganu to Kajang Select Date
Dungun to Putrajaya Sentral Select Date
Marang (Pejabat Daerah) to Putrajaya Sentral Select Date
Dungun to Klang Sentral Select Date
Dungun to Terminal Shah Alam Select Date
Dungun to Kajang Select Date
Marang (Pejabat Daerah) to Klang Sentral Select Date
Marang (Pejabat Daerah) to Terminal Shah Alam Select Date
Marang (Pejabat Daerah) to Kajang Select Date
Paka to Putrajaya Sentral Select Date
Paka to Klang Sentral Select Date
Paka to Terminal Shah Alam Select Date
Paka to Kajang Select Date
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Klang Sentral Select Date
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Terminal Shah Alam Select Date
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Kajang Select Date
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Putrajaya Sentral Select Date
Kuala Terengganu to Putrajaya Sentral Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.